top of page

תקנון ומדיניות פרטיות:

אני מודה לך שבחרת לבקר ו/או לרכוש מפגש או סדנה באתר האינטרנט המקוון שלי. 

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת מפגש  או סדנה באמצעותו.
אני דלית לאופר עוסק פטור 057701666, בעלת אתר האינטרנט. בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות אלי לטלפון – 054-4300039 מייל: laufe.dalit@gmail.com
תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין דלית לאופר, ובעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ו/או המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

העיסקה:
כל אדם שישלם באמצעות מערכת התשלום בגין מפגש או סדנה והתשלום יאושר. יקבל באמצעות המייל אישור על ביצוע ההזמנה. קבלה כחוק תישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

מדיניות ביטול עסקה:
ביטול עסקה אפשרי בהתאם למדיניות המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ביטול ביוזמתי -
במקרה בו לאחר הזמנת המפגש או סדנה התברר לי כי לא תתאפשר השתתפותו של הלקוח במפגש או הסדנה, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא אהיה מחויבת להשתתפות הלקוח במפגש או בסדנה. אני אעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ואציע לו להירשם למועד אחר באותה עלות (ככל שיתקיים מפגש או סדנה נוספת), ו/או לקבל את כספו בחזרה (כפי המופיע בתנאי הביטול המפורסמים בעמוד הרכישה באתר) באמצעות זיכוי אמצעי התשלום בו ביצע הלקוח את הזמנת המפגש או הסדנה. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול השתתפות הלקוח במפגש או בסדנה כלפי  ו/או מי מטעמי.
אני אהיה רשאית לבטל/לדחות מפגש או סדנה במקרים הבאים:
א. מיעוט משתתפים
ב. תקלה במקום שאינה מאפשרת את קיום המפגש או הסדנה.
ג. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך קיום הסדנה.
*בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל אני אודיע ללקוח על ביטול הסדנה או דחייתה. והלקוח יהיה רשאי לקבל החזר, בכפוף להוראות הדין. 
במקרה של ביטול הסדנה, יושב הכסף בהתאם למחיר ששולם בעבורה בפועל. 

 

ביטול לבקשת הלקוח -
• ניתן לבטל השתתפות במפגש או בסדנה בהודעה מראש בלבד (בכתב- laufer.dalit@gmail.com למייל) וזאת לפי פרוט ימי העסקים המופיע ברישום למפגש או הסדנה. במקרה של הודעה מראש כאמור, ינתן זיכוי כספי כפי שמפורט באתר (בכפוף לעלויות ביטול (עמלת חברת כ. אשראי וכד')). לאחר המועד המופיע בפרוט באתר לא ניתן לבטל השתתפות בסדנה כנגד זיכוי כספי כלשהו.
• ניתן להעביר השתתפות במפגש או סדנה למשתתף אחר בכל זמן ללא חיוב.
• על בסיס אישור מראש ניתן להעביר את ההשתתפות במפגש או סדנה למועד אחר.

 

אחריות:
אחריות להזמנת מפגש או סדנה - אני מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור של המפגשים והסדנאות באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, כי מדובר בסדנאות דינמיות התלויות בין השאר במשתתפים ו/או במנחים אורחים שאינם בשליטתי, שאין הכרח שיהיו זהות למתואר באתר, וכי התיאור נסמך בין היתר על מידע שנמסר לי מצדדים שלישיים. אני איני בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו להתנהלות המפגש או הסדנה בפועל, ואני ו/או מי מטעמי לא נישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, אי הבנה או חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור המפגש או הסדנה לבין ביצועה בפועל.

אני לא אהיה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

הלקוח יישא באחריות מלאה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין כל טעות שביצע הלקוח בביצוע ההזמנה.

פרטיות:
האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים PCI-DSS לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. לא חלה על הלקוח חובה למסור
את פרטיו האישיים, אולם ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

אני אהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלי צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותי בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט. אני רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לביני

הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי אני אהיה רשאית לאגור במאגרי המידע שלי את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

למעט האמור לעיל, אני לא אעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו. אני אנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח. ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגדי במידה וייחשפו פרטי הלקוח למרות אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט שלי, לרבות זכויות היוצרים, התמונות, הטקסטים, העיצובים, סימני המסחר, תיאור הסדנאות,  וכיוצ"ב, הינם רכושי הבלעדי ו/או מי מטעמי ו/או של צדדים שלישיים מטעמי, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר ללא אישורי מראש ובכתב.

דין ושיפוט
כל מחלוקת בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – "המחלוקת"), תידון לפי הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב נתונה סמכות שיפוט ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.

bottom of page